Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7748 ec1c 500
Reposted fromtwice twice viaspadochron spadochron
4053 9880 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaspadochron spadochron
7890 6b66
Reposted fromaniczorka aniczorka viaspadochron spadochron
7165 e540 500
6554 56de 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaspadochron spadochron
Wiesz – rzekła Ruth – ludzie nie płaczą, kiedy im smutno. Każdy myśli, że tak jest, ale to nieprawda. Płaczą, gdy są sfrustrowani albo przytłoczeni.
— Holly Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaspadochron spadochron
– Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
– Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaspadochron spadochron
0280 8032
Reposted fromrol rol viaspadochron spadochron
1700 f606 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaspadochron spadochron
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaspadochron spadochron
2173 8151
Reposted fromlavendowy lavendowy viashakeme shakeme
4624 5bb4
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viashakeme shakeme
5960 326c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viashakeme shakeme
3941 20a3
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viashakeme shakeme
1677 2cf9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
9362 aa8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
4574 788f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viagazda gazda
8792 02fc
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viagazda gazda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl